Teleadresowe bazy danych B2B

Baza email grudzień 2022

Ogólnopolska baza danych 3.500.000 firm z aktualnymi adresami email ponad 1.500.000 firm. Każdy rekord bazy danych zawiera: adres e-mail, adres siedziby, kod PKD wiodącej działalności oraz kody PKD działalności dodatkowych, a także numer NIP i Regon. Baza danych zawiera 5.000.000 numerów telefonów, w tym ponad 3.000.000 numerów telefonów komórkowych.

Zobacz cennik baz danych i folder informacyjny.

Program do korespondencji seryjnej e-mail

1. Wstęp

Program Kurier 3 jest przeznaczony do współpracy z klientem pocztowym Outlook będącym integralną częścią pakietu Microsoft Office. Do komfortowej pracy z programem na komputerze wraz z Kurierem należy zainstalować przeglądarkę Internet Explorer oraz ustawić Outlooka jako domyślnego klienta poczty elektronicznej.

2. Jak działa Kurier?

Działanie programu polega na powielaniu stworzonego szablonu listu elektronicznego w wielu kopiach i umieszczaniu ich w skrzynce nadawczej Outlooka. Kurier umożliwia przy tym wstawianie do tekstu każdego wygenerowanego listu e-mail indywidualnych informacji dotyczących danego adresata.
Szablon listu z którego korzysta Kurier jest przygotowywany w Outlooku w tradycyjny sposób. Możliwe jest zatem zarówno: wykorzystanie formatowania HTML, wstawiania grafiki oraz dołączania załączników jak i nadawania ważności korespondencji (wysoka/zwykła/niska) oraz oznaczania jej flagami. Następnie kompletny szablon należy zapisać do pliku (rozszerzenie *.oft lub *.msg).

3. Gdzie przechowywane są informacje które Kurier "wkleja" do listów e-mail?

Informacje dotyczące adresatów przechowywane są w bazie danych. Program umożliwia definiowanie oraz zarządzanie kartotekowymi bazami danych w formacie tekstowym. Format bazy danych jest więc jawny. Organizacja taka umożliwia zatem swobodne importowanie oraz eksportowanie danych z/do innych systemów.

4. Na czym polega korespondencja seryjna.

Korespondencja seryjna to wysyłanie listów elektronicznych do wybranych klientów zarejestrowanych w bazie danych. W najprostszym wypadku każdy list może mieć identyczną treść i różnić się jedynie adresem e-mail adresata. Jeżeli jednak baza danych zawiera dodatkowe informacje, takie jak np.: nazwę czy siedzibę firmy, to informacje takie łatwo wykorzystać np. do zatytułowania listu.

Przykład

Załóżmy, że nasza baza danych zawiera następujące kolumny: #FIRMA , #MIASTO , #MAIL. Jeżeli treść listu ma zawierać elementy korespondencji seryjnej, wówczas może on wyglądać np. tak: (list sformatowany w HTML i zawierający grafikę).

W chwili wysyłania listu e-mail program podmieni odpowiednie nazwy kolumn na odpowiadające im wartości zapisane w bazie danych. Korespondencja przybierze wówczas następującą formę:

W taki sposób może powstać nawet kilka tysięcy różnych listów e-mail w ciągu kilku minut. Każdy list zawiera informacje przeznaczone wyłącznie dla wybranego adresata.

5. Tworzenie bazy danych w programie Kurier.

Aby utworzyć nową bazę danych należy wybrać opcję: Baza/Nowa baza a następnie wpisać nazwy kolumn bazy danych.

Przykład

Jeżeli baza danych ma zawierać np. podstawowe informacje o firmach, nazwy kolumn mogą mieć wówczas następujące nazwy: #FIRMA , #MIASTO , #MAIL. Znak # (kod: 35) został tutaj użyty w celu wyróżnienia nazwy kolumny i mimo, że nazwy te mogą być dowolne, zaleca się jego stosowanie.

Po wpisaniu wszystkich nazw kolumn zaprojektowaną bazę danych należy zapisać na dysk. Baza danych zapisywana jest w pliku tekstowym (*.txt), który w tym konkretnym przykładzie (dla pustej bazy) będzie składał się z jednego wiersza i miał następującą postać:

#FIRMA|#MIASTO|#MAIL|

Separatorem kolumn w bazie danych jest znak: | (kod: 124).

Jeżeli do bazy danych dopiszemy jeden rekord to plik tekstowy przyjmie następującą postać:

#FIRMA|#MIASTO|#MAIL|
Falcom|Łódź|info@falcom.pl|

Powyższe informacje techniczne nie muszą być pamiętane przez zwykłych użytkowników aplikacji gdyż program umożliwia zarządzanie danymi poprzez szereg typowych dla bazy danych funkcji takich jak: dopisywanie, usuwanie, edycja, sortowanie, wyszukiwanie oraz zamiana tekstu w poszczególnych kolumnach.

6. Przesyłanie korespondencji e-mail do Outlooka.

Po zaprojektowaniu listu należy zachować go w pliku szablonu Outlooka.

Następnie zaprojektowany szablon ładujemy do Kuriera gdzie dostępny jest w oknie podglądu.

Z chwilą załadowania szablonu dostępna staje się również funkcja korespondencji seryjnej.


Program do drukowania etykiet

Jedną z podstawowych funkcji programu jest drukowanie etykiet adresowych umieszczonych na arkuszach papieru samoprzylepnego. Zadrukowane w ten sposób etykiety mogą być później, w łatwy sposób, umieszczane na kopertach zawierających informacje handlowe, kierowane do klientów. Program umożliwia obsługę dowolnych arkuszy podzielonych na prostokątne obszary lokalizowane w dowolnej ilości wierszy i kolumn.

Program Marketing Kontakt

Podstawowe opcje dotyczące drukowania etykiet umieszczone są w oknie dialogowym o nazwie Drukowanie zawierającym trzy zakładki Zakres, Arkusz i Etykieta.

Drukowanie etykiet adresowych

Zakładka Zakres umożliwia wskazanie które rekordy mają być drukowane (domyślnie przefiltrowane).

Zakładka Arkusz umożliwia wybór formatu arkusza do drukowania. Program posiada kilka zdefiniowanych arkuszy. Jeżeli żaden z nich nie odpowiada arkuszowi którym dysponuje użytkownik należy zdefiniować Nowy arkusz. Po wybraniu polecenia Nowy następuje otwarcie okna dialogowego w którym można wprowadzić marginesy arkusza, rozmiary etykiety, liczbę wierszy i kolumn oraz nazwę dla danego arkusza.

Format arkusza

Dane dotyczące marginesów arkusza wprowadza się w pełnych milimetrach a rozmiarów etykiet z dokładnością do dziesiątej części milimetra. Po wybraniu polecenia OK informacje zdefiniowane przez użytkownika zostają zachowane przez program. Powtórna edycja tych danych możliwa jest przy użyciu polecenia Zmiana.

Zakładka Etykieta służy do dokładnego zdefiniowania położenia drukowanych informacji na pojedynczej etykiecie. W tym celu należy określić w pełnych milimetrach odstępy lewy i górny oraz wybrać zakres informacji drukowanych na etykiecie.

Format etykiety

Jako zakres informacji możliwe jest wybranie reprezentantów firmy (Imię i Nazwisko) i/lub jej nazwę (Nazwa Firmy). Możliwe jest również zdefiniowanie stałego tekstu, który będzie drukowany jako nagłówek etykiety. Dodatkowo można pozostawić pusty wiersz pomiędzy wymienionymi informacjami a nazwą ulicy, kodem pocztowym i nazwą miejscowości które zawsze są drukowane.

Wydruk etykiety adresowej

Podczas drukowania informacje zawarte w jednym polu rekordu, które nie będą mieściły się w jednym wierszu, będą zawijane do nowego wiersza z dokładnością do całego słowa.

Filtrowanie rekordów

Rekordy bazy danych mogą być filtrowane poprzez wprowadzenie specjalnych warunków w oknie Filtr. Jeżeli redkord spełnia określony warunek informacja ta pokazywana jest w głównym oknie podglądu bazy danych (ikona ) oraz wykorzystywana dynamicznie podczas wyświetlania, drukowania lub eksportowania danego rekordu do pliku tekstowego. Program każdorazowo sprawdza czy dany rekord spełnia kryteria określone przez użytkownika w oknie Filtr i jeżeli tak jest, traktuje go jako przefiltrowany tzn. wybrany przez użytkownika do uwzględnienia w danym poleceniu.

Wybranie polecenia Filtr powoduje wyświetlenie okna narzędziowego o tej samej nazwie. Okno to może pozostawać włączone podczas przeglądania listy oraz wybierania innych poleceń.

Przykład

Aby przefiltrować rekordy tak aby pozostawić wyłącznie dotyczące miejscowości Warszawa, należy w pozycji Miejscowość wybrać opcję = Równa, wpisując jednocześnie w polu obok nazwę tej miejscowości.

Filtrowanie jednej miejscowości

Wyszukiwanie pól alternatywnych odbywa się z tą różnicą, że odpowiednie nazwy Miejscowości powinny być oddzielone znakiem / np. Łódź/Warszawa/Kraków.

Filtrowanie kilku miejscowości

Aby wybrać wszystkie Miejscowości z wyłączeniem Łodzi, Warszawy i Krakowa należy zaznaczyć opcję Negatyw która w zwykłym trybie powinna być wyłączona.

Filtrowanie rekordów

Stosując filtry warto pamiętać, że zastosowanie większej ich ilości powoduje zwykle zawężenie ilości rekordów przefiltrowanych. Przy wszystkich filtrach wyłączonych (opcja Miejscowość = Dowolna), każdy rekord uznawany jest przez program jako przefiltrowany.

Wyszukiwanie rekordów

Wyszukiwanie rekordów w bazie danych może odbywać się na dwa sposoby. Pierwszy sposób polega na użyciu odpowiednich filtrów a następnie wykorzystaniu poleceń Poprzedni rekord oraz Następny rekord. Polecenia te powodują przewinięcie listy rekordów odpowiednio do najbliższego poprzedniego lub następnego przefiltrowanego rekordu.

Wyszukiwanie rekordów

Drugi ze sposobów polega na wybraniu polecenia Znajdź rekord oraz wpisaniu w okienku dialogowym szukanego wyrażenia. Wyszukiwanie w ten sposób jest ograniczone jedynie do następujących pól rekordów: nazwa firmy, miejscowość, ulica oraz adres internetowy.


© 1993-2022 Falcom® | Oferta | Szkolenia | Oprogramowanie | Bazy danych | Klienci | Cennik | Zamówienia | Kontakt | eBiuletyn |