Zarządzanie ryzykiem

z oprogramowaniem V@Risk i Risk Factors w cenie

Uczestnicy

Kompleksowy certyfikowany program szkoleniowy dla prezesów i członków zarządów spółek kapitałowych oraz dyrektorów i menedżerów przedsiębiorstw. Program spotkania został opracowany przez wieloletnich praktyków w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami. Szkolenie poprowadzą doświadczeni trenerzy, członkowie stowarzyszenia menedżerów zarządzania ryzykiem POLRISK.

Korzyści

Szybkie opanowanie przez uczestników szkolenia umiejętności włączenia zarządzania ryzykiem do ogólnej strategii przedsiębiorstwa. Optymalizacja działalności przedsiębiorstwa i zwiększenie wyniku finansowego dzięki odpowiedniej reakcji na występowanie ryzyka. Opanowanie umiejętności unikania, ograniczania, dzielenia się ryzykiem oraz określenia dopuszczalnego poziomu ryzyka a także ustalanie działań kontrolnych, polityk i procedur wdrażanych w celu efektywnej reakcji na ryzyko. Uczestnicy szkolenia otrzymują oprogramowanie V@Risk i Risk Factors.

Potrzeba zabezpieczania się przed różnymi rodzajami ryzyka wynika bezpośrednio z celu działania każdego podmiotu gospodarczego. W chwili obecnej, konieczność zarządzania ryzykiem dotyczy wszystkich dużych przedsiębiorstw, które działając w zmiennym otoczeniu mogą nie osiągnąć oczekiwanych przez akcjonariuszy efektów finansowych.

Poprzednie edycje szkolenia odbyły się w dniach:

 • 25-26 luty 2016 r.
 • 24-25 września 2015 r.
 • 26-27 marca 2015 r.
 • 27-28 listopada 2014 r.
 • 27-28 marca 2014 r.
 • 21-22 marca 2013 r.
 • 17-18 maja 2012 r.
 • 22-23 września 2011 r.

  Zakres

  Uczestnicy szkolenia zapoznają się z najważniejszymi pojęciami ekonomicznymi jakimi są ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Zdobędą umiejętność łączenia procesu zarządzania ryzykiem z pozostałymi procesami przedsiębiorstwa oraz przyswoją sobie tematykę zintegrowanego zarządzania ryzykiem (Enterprise Risk Management, ERM). Na szkoleniu zostaną omówione zarówno standardy zarządzania ryzykiem, jak również metody identyfikacji i analizy ryzyka oraz techniki mierzenia ryzyka (miary rozproszenia, scenariusze, metody Monte Carlo, koncepcja Value at Risk).


  Zarządzanie strategiczne

  z oprogramowaniem Strategy Manager w cenie

  Uczestnicy

  Kompleksowy certyfikowany program szkoleniowy dla prezesów i członków zarządów oraz dyrektorów i menedżerów przedsiębiorstw. Program szkolenia został opracowany przez wieloletnich praktyków w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami.

  Korzyści

  Nabycie przez uczestników szkolenia praktycznej umiejętności analizy strategicznej, planowania strategicznego, tworzenia strategii przedsiębiorstwa oraz metod i technik jej wdrażania. Poprawa przyszłych wyników przedsiębiorstwa poprzez redefinicje celów strategicznych firmy, ustalenie zakresu potrzebnych zmian oraz korelowanie celów strategicznych i budowę mapy strategii przedsiębiorstwa.

  Poprzednie edycje szkolenia odbyły się w dniach:

 • 26-27 listopada 2015 r.
 • 23-24 kwietnia 2015 r.
 • 25-26 września 2014 r.
 • 27-28 września 2012 r.
 • 29-30 marca 2012 r.
 • 24-25 listopada 2011 r.

  Zakres

  Uczestnicy szkolenia poznają metody i techniki analizy otoczenia przedsiębiorstwa, kluczowych czynników sukcesu, efektywności gospodarowania, portfela produktów, analizy atrakcyjności sektora, analizy ETOP oraz metod portfelowych. Zdobędą umiejętności tworzenia planu strategicznego oraz wdrażania strategii przedsiębiorstwa przy pomocy strategicznej karty wyników (Balanced Scorecard).


  Zarządzanie zespołem, Team Management

  z oprogramowaniem Speedy Decision Maker w cenie

  Łódź, Hotel Qubus 20-21 marca 2014 r.
  Al. Adama Mickiewicza 7

  Uczestnicy

  Kompleksowy certyfikowany program szkoleniowy dla obecnych i przyszłych kierowników stałych zespołów organizacyjnych, zespołów zadaniowych i szefów projektów. Program szkolenia został opracowany przez wieloletnich praktyków w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami. Szkolenie poprowadzą doświadczeni trenerzy. Po ukończeniu szkolenia każdy z uczestników otrzyma na własność licencjonowane oprogramowanie Speedy Decision Maker, a także certyfikat ukończenia szkolenia.

  Korzyści

  Zarządzanie procesem systematycznego podejmowania i wdrażania decyzji, które ma na celu osiąganie długoterminowych celów strategicznych przedsiębiorstwa oraz dopasowywanie zespołu do zmian zachodzących w otoczeniu zewnętrznym i skuteczne wykorzystanie jego silnych stron jest podstawowym wyzwaniem dla każdego nowoczesnego przedsiębiorstwa.

  Zakres

  Uczestnicy szkolenia zapoznają się z organizacją pracy zespołu oraz metodami zwiększenia efektywności jego działania. Na szkoleniu omówione zostaną: Wyznaczanie celów w odniesieniu do strategii przedsiębiorstwa. Planowanie działań, pozyskiwanie i wykorzystywanie zasobów. Dobór współpracowników. Realizacja i kontrola wykonania planów. Skuteczność i efektywność podejmowanych działań. Delegowanie zadań i odpowiedzialności. Organizacja pracy własnej kierownika: czas, budżet i zakres realizowanych projektów. Funkcje kierownicze: planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrola. Style kierowania i komunikacja w zespole. Metody rozwiązywania problemów: heurystyka, burza mózgów, prognozowanie i modelowanie biznesowe. Skuteczne podejmowanie decyzji: Speedy Decision Maker. Zarządzanie zmianami i inteligencja emocjonalna, jako podstawa sukcesu realizowanych projektów.


  Wartość narażona na ryzyko
  Obliczanie i wdrażanie modelu VaR w przedsiębiorstwie

  z oprogramowaniem V@Risk do obliczania wartości narażonej na ryzyko - w cenie

  Warszawa, Hotel Marriott 28-29 listopada 2013 r.
  Al. Jerozolimskie 65/79

  Uczestnicy

  Kompleksowy certyfikowany program szkoleniowy dla członków zarządów i kadry zarządzającej przedsiębiorstw. Program spotkania został opracowany przez wieloletnich praktyków w zakresie zarządzania ryzykiem.

  Korzyści

  Zaprezentujemy rzeczywiste modele biznesowe, dla któych obliczymy wartość narażoną na ryzyko (VaR).
  Pokażemy jak wyznaczyć wielkość potencjalnych strat, jakie Twoje przedsiębiorstwo może ponieść w przypadku całkowitego załamania się rynku.
  Przedstawimy przepływy finansowe Twojego przedsiębiorstwa w postaci rozkładu prawdopodobieństwa Cash Flow.
  Zaprezentujemy i przekażemy Ci licencjonowane oprogramowanie V@Risk do wyznaczania wartości narażonej na ryzyko.
  Otrzymasz pakiet arkuszy Excel do praktycznego wykorzystania podczas podejmowania decyzji biznesowych.

  Zakres

  Uczestnicy szkolenia zapoznają się z pojeciami wartości narażonej na ryzyko (Value at Risk - VaR) i testowania napieć (stress testing). Poznają równiez możliwości zastosowania modeli finansowych i sprzedażowych jako podstawy do wyznaczania wartości VaR.


  Prognozowanie sprzedaży i finansów przedsiębiorstwa

  z laptopem i oprogramowaniem Time Series Analysis oraz pakietem arkuszy Excel w cenie

  Warszawa, Hotel Marriott 19-20 września 2013 r.
  Al. Jerozolimskie 65/79

  Uczestnicy

  Kompleksowy certyfikowany program szkoleniowy dla członków zarządów i kadry zarządzającej przedsiębiorstw. Program spotkania został opracowany przez wieloletnich praktyków w zakresie sprzedaży i zarządzania finansami przedsiębiorstw przy udziale najlepszych wykładowców akademickich.

  Korzyści

  Łatwe zrozumienie relacji łączących wielkość przychodów przedsiębiorstwa z poziomem sprzedaży oszacowanym dzięki prawidłowemu konstruowaniu prognoz. Szybkie przyswojenie metod budowy możliwych scenariuszy sprzedażowych. Profesjonalne podejście do modelowania przepływów finansowych przedsiębiorstwa jako rozkładu prawdopodobieństwa Cash Flow.

  Zakres

  Uczestnicy szkolenia zapoznają się z metodami prognozowania opartymi na modelach szeregów czasowych, ekonometrycznych, analogowych i ze zmiennymi wiodącymi. Prognozowaniem na podstawie metod jakościowych oraz technikami integracji metod ilościowych z jakościowymi. Poznają równiez możliwości zastosowania prognozowania różnych rodzajów szacunków sprzedaży: krótko, średnio i długookresowych; różnych poziomów produktu: sprzedaży całkowitej, gałęzi, przedsiębiorstwa i różnych poziomów przestrzennych: klienta, obszaru i regionu.


  Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa z wykorzystaniem
  metod Monte Carlo

  z laptopem i oprogramowaniem Cash Flow Simula w cenie

  Warszawa, Hotel Marriott 26-27 września 2013 r.
  Al. Jerozolimskie 65/79

  Uczestnicy

  Kompleksowy certyfikowany program szkoleniowy dla prezesów i członków zarządów spółek kapitałowych oraz dyrektorów finansowych przedsiębiorstw. Program spotkania został opracowany przez wieloletnich praktyków w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw.
  Dodatkowe informacje o programie Cash Flow Simula.

  Korzyści

  Szybkie opanowanie przez uczestników szkolenia umiejętności włączenia metod symulacyjnych Monte Carlo do ekonomiczno-finansowego zarządzania przedsiębiorstwem. Optymalizacja działalności przedsiębiorstwa i zwiększenie wyniku finansowego dzięki zastosowaniu nowoczesnych metod modelowania i predykcji przyszłych wyników finansowych.

  W niestabilnym otoczeniu, w którym działają współczesne przedsiębiorstwa, klasyczne metody zarządzania finansami są niewystarczające. Wynika to z rosnącej niepewności, a niekiedy i nieświadomości zagrożeń, które już istnieją lub mogą pojawić się w przyszłości. Dlatego konieczne staje się wykorzystanie zaawansowanych metod modelowania finansowego do generowania rozkładów prawdopodobieństwa spodziewanego wyniku.

  Zakres

  Uczestnicy szkolenia zapoznają się z metodami konstruowania scenariuszy kosztów oraz rozkładów prawdopodobieństwa możliwych wyników przedsiębiorstwa. Poznają równiez możliwości zastosowania symulacji Monte Carlo do oceny i prognozowania przepływów pieniężnych z poszczególnych segmentów działalności przedsiębiorstwa: operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej.


  Zarządzanie inwestycjami

  z oprogramowaniem Portfolio INVEST w cenie

  Warszawa, Hotel Marriott 29-30 listopada 2012 r.
  Al. Jerozolimskie 65/79

  Uczestnicy

  Kompleksowy certyfikowany program szkoleniowy dla prezesów i członków zarządów spółek kapitałowych oraz dyrektorów i menedżerów przedsiębiorstw. Program spotkania został opracowany przez wieloletnich praktyków w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami i analizy rynków kapitałowych.

  Korzyści

  Szybkie opanowanie przez uczestników szkolenia umiejętności włączenia zarządzania inwestycjami do ogólnej strategii przedsiębiorstwa. Optymalizacja inwestycji, analiza portfelowa i zwiększenie wyniku finansowego dzięki odpowiedniej alokacji inwestycji. Opanowanie umiejętności analizy ryzyka portfela oraz finansowania na rynku kapitałowym: Catalyst, NewConnect i GPW.

  Proces inwestycyjny zaczyna się od zrozumienia potrzeb i preferencji inwestora. Każdy inwestor posiada indywidualne potrzeby, status podatkowy oraz własne preferencje względem ryzyka. Inwestowanie ma jeden określony cel: uzyskać możliwie największy zwrot przy danym ograniczeniu na poziomie ryzyka.

  Zakres

  Uczestnicy szkolenia zapoznają się z najważniejszymi pojęciami inwestycyjnymi jakimi są portfel inwestycyjny, zwrot i ryzyko portfela, kreacja wartości dla akcjonariuszy: VBM, macierz RI-FGV, procesy fuzji i przejęć: due-dilligence, wyceny przedsiębiorstw, procesy dezinwestycyjne. Zdobędą umiejętność łączenia procesu inwestycyjnego z pozostałymi procesami przedsiębiorstwa oraz przyswoją sobie działanie rynku kapitałowego Catalyst, NewConnect i GPW.


  W dniach 22-23 września 2011 r. w Hotelu Marriott w Warszawie
  odbyło się (dedykowane dla branży) szkolenie: Zarządzanie ryzykiem w energetyce.


  Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi

  Korzyści

  Poprawa wyników organizacji dzięki zdobyciu umiejętności tworzenia, spójnej z celami przedsiębiorstwa, strategii zarządzania zasobami ludzkimi. Zwiększenie efektywności zarządzania zasobami ludzkimi przy pomocy zdobytej wiedzy na temat strategicznej zmiany umiejętności przedsiębiorstwa i tworzenia profili kwalifikacji na stanowisku pracy.

  Zakres

  Uczestnicy szkolenia poznają tematykę strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi (Strategic Human Resources Management, SHRM) oraz metody i techniki tworzenia strategii zarządzania zasobami ludzkimi (HR Management Strategy). Zdobędą umiejętność zgodnego ze strategią firmy, definiowania kwalifikacji na stanowiskach pracy oraz tworzenia mapy drogowej wdrożenia strategii HRM. Zaznajomią się ze zmianami efektywności i emocji pracowników podczas wprowadzania zmian a także rozkładem prawdopodobieństwa akceptacji zmiany.

  W sprawie otrzymania zaproszenia na konkretne szkolenie, prosimy o kontakt z naszym biurem.


 • © 1993-2022 Falcom® | Oferta | Szkolenia | Oprogramowanie | Bazy danych | Klienci | Cennik | Zamówienia | Kontakt | eBiuletyn |